FAQ

Sedumtak – levande växter på taket

Att anlägga ett grönt tak med sedum- växter blir alltmer populärt, men det är ingen fluga som många tror. Tak med levande växter har funnits sedan 700 år före Kristus! I Europa har sedumtak sitt ursprung från Island där grästak har använts i flera hundra år. På 60-talet började sedumtak användas i Schweiz för att hantera dagvattnet. Detta spred sig sedan till Tyskland där man började intressera sig mer för de fördelar som det bidrar med. De senaste 10–15 åren har sedumtak blivit alltmer vanligt i Sverige tack vare sina fantastiska egenskaper som att bland annat bromsa och magasinera regnvatten, gynna våra pollinatörer och sänka inomhustemperaturen under sommarhalvåret.

Funderar du på sedum till taket?

Alla pratar om sedum, men vad är sedum egentligen? Sedum är ett växtsläkte som tillsammans med släktet Phedimus är extremt torktåliga och klarar sig i tunna växtbäddar. Därför är denna typ av växter mycket lämpliga att använda på tak. Denna typ av växter har anpassat sig till tuffa förhållanden genom suckulens, det vill säga de kan lagra vatten i blad och stamdelar. Det finns flera hundra olika arter av sedum. Alla sedum- arter fungerar inte optimalt på tak, utan det är viktigt att det är sedum- arter som klarar vårt varierande klimat i Sverige. Samtidigt är det viktigt att jorden, eller substratet som det heter, som växterna växer i är utvecklat för just takmiljöer. Sedumarter blommar sommartid och ger våra pollinatörer, som larver, fjärilar och bin, pollen och nektar.

Sedumtak har bara fördelar eller?

Sedumtak bidrar på många sätt till ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ett grönt tak sänker dels bullernivån inne i en fastighet dels omkring fastigheten. Forskning visar att gröna tak sänker temperaturen i våra städer tack vare sin evaporatranspiration sin avdunstning från växter och substrat. Kylbehovet i fastigheter med gröna tak kan minskas med upp till 25%! På vinterhalvåret begränsar ett grönt tak värmeflödet ut genom taket och fungerar som en extra isolering. Gröna tak har visat sig spela en stor roll för vårt välbefinnande. Mindre stress, sänkt blodtryck, snabbare återhämtning och bättre arbetsmiljö är bara några av de dokumenterade fördelarna man har kunnat påvisa. Gröna tak har även visat sig reducera föroreningar i våra städer. Detta är bara några av de fördelar som ett grönt tak ger oss! Nackdelar då? Precis som med alla produkter och tjänster kostar det pengar, men ur ett privatekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är det en investering för din fastighet, ditt välmående och ett bättre klimat för oss alla!

Kan man anlägga sedumtak på alla tak?

De allra flesta tak lämpar sig för att anlägga gröna tak på. Däremot kräver olika tak olika systemlösningar. Ett grönt taks uppbyggnad väljs utifrån takets lutning, vilken form taket har, t ex sadeltak, pulpettak, motfallstak eller ett flackt tak, takets byggnadshöjd, takets fall, vilken klimatzon taket befinner sig i och vilket lokal klimat som finns på platsen. Ett låglutande tak i inlandet kan behöva anläggas på ett dräneringslager, medan ett likadant låglutande tak som är kustnära missgynnas av ett dräneringslager på grund av de uttorkande vindarna från havet. Samma gäller för hur hög byggnaden är. Är det ett tiovåningshus inåt landet kan ett extra vattenhållande lager krävas då taket är vindutsatt. Ett tak med ett långt takfall som överstiger 7-10 meter kan behöva extra dräneringslager i nedre delen av taket för att vattnet ska kunna dräneras hela vägen till takets avvattning. Som tur är hjälper vi dig på Seduna med detta!

Är ett grönt tak skötselfritt?

På fackspråk brukar man prata om tre olika kategorier av gröna tak: Extensiva tak, Semi-intensiva tak och Intensiva tak. Namnen syftar på graden av skötsel som krävs. Ett extensivt tak är mellan 3–5 centimeter tjockt och kallas oftast ”sedumtak”. Det kräver mindre skötselåtgärder som gödning, ogräsrensning och översyn av takets avvattning. Ett semi-intensivt tak är mellan 10–30 centimeter tjockt och har oftast en örtartad vegetation med inslag av gräs och perenner. Ett semi-intensivt tak kräver regelbunden skötsel. Till sist har vi kategorin Intensiva sedumtak som är minst 30 centimeter tjockt. Det hörs på namnet att ett intensivt tak har ett högt skötselbehov. Skötsel kan innefatta gödning, ogräsbekämpning, fagning, slåtter, bevattning, beskärning med mera. Misströsta inte, de flesta gröna tak klarar sig så länge de inte når sin vissningsgräns. Vill man inte hålla på att sköta sitt sedumtak erbjuder vi på Seduna service-avtal med utbildad personal som får vistas på tak och som vet vad som behöver göras för att ditt sedumtak ska trivas!

Hur påverkar ett grönt tak bärverken på ett tak?

Den enklaste typen av grönt tak, även kallade extensiva tak, består oftast av en vegetationsbärare med ett vattenhållande lager under. De väger oftast 50–60 kg per kvadratmeter. Detta kan jämföras med ett tegeltak som i mättat tillstånd efter regn väger cirka 50 kg per kvadratmeter. När man vill anlägga gröna tak med tjockare uppbyggnad och högre och mer diversifierad växtlighet kan man lätt komma upp i flera hundra kilo per kvadratmeter. Vikten ökar då jordlager, eller substratet, är betydligt tjockare och det måste det vara för att perenner, buskar och träd ska kunna få fäste med sina rötter. Förutom fältlasten som utgörs av substrat och vegetation ska man ta med vind-, regn- och snölaster i beräkningen för hur mycket taket ska klara av. Fråga oss på Seduna, så hjälper vi er med att beräkna fältlaster!

Flyger sedumtak bort från taket?

När det gäller sedumtak, accelererar vinden när den passerar över takkanten eller parapeten, vilket medför en tryckskillnad och lyftkraft, upplyftning som utövas på taket. Omdirigerade vindar av denna typ tenderar att skapa virvlar, ofta i konformade vortex som påverkar takytor och komponenter. Sådana krafter är typiskt störst i takets hörn, sekundärt längs parapetväggarna, och i mindre grad i “fältet” eller mittdelen av taket. Upplyftningskrafterna varierar med byggnadens form och höjd, parapetform, total exponering, öppningsstorlek etc. Risken för vindupplyft kan minskas genom att dels anlägga singel längs låga taksarger, hörn och längs med service-utrymmen på taket och dels montera kantavslut längs med takfot. Risken är desto större för vindupplyft på gröna tak som inte är väletablerade, då de kan börja torka och sönderdelas. Underliggande vegetationsbärare, matta, kan då lyfta från taket om det vill sig illa. Vid storm utsätts taket för höga vindhastigheter och då finns det, precis som för annan taktäckning, en risk att även väletablerade sedumtak tar skada. Vänd dig till Seduna när det är dags att projektera ditt sedumtak så hjälper vi dig!

Kan man kombinera solceller och gröna tak?

Absolut! Faktum är att flera studier gjorda i Europa visar att solceller producerar mellan 0,5–10% mer elektricitet tack vare gröna tak. Hur kommer detta sig? Varje grad högre än solcellens drifttemperatur ger 0,45% i minskad effekt hos solcellen. En solcells effekt försämras när temperaturen stiger över 25°C. Vegetation omkring solceller sänker omgivningstemperaturen. Har man upphöjda solceller och anlägger vegetation under solcellen sänker man även temperaturen på solcellens baksida. Detta ökar i sin tur verkningsgraden för solcellen. Stoft och damm minskar en solcells effekt. Anlägger man ett grönt tak i anslutning till solceller binder vegetationen stoft och partiklar, vilket i sin tur ökar verkningsgraden på solcellen. Solceller som har ett avstånd på drygt en meter över takytan har större effekt än liggande solceller. Detta tack vare att luft tillåts cirkulera under solcellen och vegetationen får skugga.

Sedummatta eller kassettsystem, vilket ska man välja?

Det finns olika varianter av gröna tak på marknaden idag. Det mest förekommande systemet består av en vegetationsbärare, eller matta i dagligt tal, med ett underliggande vattenhållande lager, ofta tillverkat av återvunnen syntetfiber och bomull som binder vatten. På senare tid har det även kommit kassett system på den svenska marknaden. Ett kassett system består av en plastback som fylls med leca, eller annat poröst material, filtermaterial och ett mineralsubstrat där vegetationen kan växa. Fördelar som nämns med kassettsystem är lätt montering och stabil konstruktion bland annat. En nackdel med kassettsystem är att systemet är desto känsligare för vindupplyft, jämfört med sedum-mattor, på grund av sin kompakta konstruktion. Kassetter är extra känsliga mot vinderosion i kanter och hörn. När erosionsprocessen har påbörjats är kassetterna känsliga för vindupplyft med ökad risk för att kassetterna flyger av taket. Studier från USA har däremot visat att väletablerade sedum-mattor har klarat av orkanstyrka. På Seduna har vi valt att använda det mest välbeprövade och dokumenterade systemet med sedum matta och vattenhållande lager!

Ett grönt tak är bara en extra kostnad ovanpå tätskiktet!

Precis som med alla produkter och tjänster kostar ett grönt tak pengar, men ur ett privatekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är det en investering för din fastighet, ditt välmående och ett bättre klimat för oss alla! En viktig fördel med gröna tak är att de förlänger tätskiktets livslängd. Enligt svenska studier med uppskattningsvis 25–50% beroende på taktyp och tätskikt. Utländska studier hävdar att tak med vegetation överlever byggnadens livslängd. Hur hänger det ihop? Ett taks tätskikt är sårbart mot snabba temperaturskiftningar och solinstrålning. Friktion från värmerörelser främst i skarvar och uppvik är en annan orsak. Även mekaniska skador vid vistelse på takytan är skäl till minskad livslängd hos ett tätskikt.

När UV-strålningen träffar det gröna taket omvandlas värmet av växterna till evaporation. Detta ger en nedkylande effekt. Yttemperaturen kan halveras en varm sommardag. Studier visar att jämför man med ett svart tätskikt som uppnår 55° C yttemperatur så stannar yttemperaturen hos ett grönt tak vid ca 30° C. Tätskiktet under vegetationen stannar vid 25 grader och dessutom förskjuten i tid!

Våra produkter är bedömda i SundaHus

Vi är stolta över att vara stödföretag till Vi-skogen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se