INTEGRITETSPOLICY

Seduna samlar in och hanterar personuppgifter i syfte att på ett ansvarsfullt sätt tjäna alla våra uppskattade kunder, och vi gör det i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Den typ av personuppgifter vi samlar in är i form av kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnum¬mer och mailadress. Personuppgifterna samlas in från dig eller din representant vid köp eller in¬tresse för våra produkter. De kan också samlas in via tredje part som leverantörer eller part¬ners.

Seduna behandlar personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt eller visat intresse för. De behandlas också för ändamålet att skicka mark-nadsföringsmeddelanden. Personuppgifter delas enbart på förfrågningar från offentliga myn¬digheter samt till betrodda partners i syfte att tjäna dig. Seduna kommer att lagra personupp¬giftsdata så länge lagen säger att det krävs eller vad som krävs enligt avtal.

När det gäller marknadsföring kan du återkalla ditt samtycke till marknadsföringsmeddelan¬den när som helst, genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvis¬ningarna i meddelandet.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning

Inom EU/EES har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  • Rätt till radering av dina personuppgifter
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan or-ganisation
  • Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter
  • Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill utöva någon av dessa rät¬tigheter, kan du göra det skriftligt eller via e-post.

Hur du kontaktar oss

Hur du kontaktar oss
Sandövägen 23
434 79 Vallda

Email: admin@seduna.se

För vidare kontaktuppgifter se: www.seduna.se/ledning/

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy och uppdateringen träder i kraft från och med det datum de offentliggörs.

Senast uppdaterad: 2021-02-01